Novas

Inversa realiza o curso Arte, Natureza e Teatro

Inversa Teatro impartirá o curso Arte, natureza e teatro que se realizará os días 24 e 25 de Novembro no Castelo de Soutomaior, encadrado dentro dos cursos de Arte e Natureza que o Grupo Arou ven organizando desde hai dez anos por toda Galicia. Os cursos están orientados en xeral a creadoras e creadores e nel traballaremos os puntos de vista escénicos ou viewpoints -teorizados por Anne Bogart-  a partires de composicións espaciais que nos ofreza a propia relación coa natureza.

Este evento de Arte, natureza e teatro conta co apoio da Deputación de Pontevedra.

DESCRIPCIÓN DO CURSO:

O curso de Arte, Natureza e Teatro quere achegar a diferentes creadores que habitualmente non traballen coas Artes Escénicas os chamados puntos de vista escénicos –viewpoints ou PVE-

Os PVE foron teorizados por Anne Bogart, directora artística do Saratoga International Theater Institute (SITI) e profesora asociada da Universidade de Columbia.

Os viewpoints ou PVE son puntos de concienciación  que o artista e creador establece durante o traballo. Son nomes que se dan a certos principios básicos de move

mento e que ofrecen unha linguaxe para falar sobre o que acontece ou funciona no escenario. Son nove categorías que poden coincidir parcialmente unhas con outras, dependendo da/do artista e do estilo da produción. Falamos entón de determinados traballos de composición que proporcionan unha estructura para a/o artista e polo tanto de ferramentas ao servizo da arte.

A linguaxe do escenario, como calquera outra linguaxe, pode expresar todo o que a imaxinación lle dicte a quen trata de expresar algo. Nesta ocasión, o escenario será o mundo físico da propia natureza e dependerá de cada un de nós e de como usar a linguaxe e o que poidamos expresar con ela.

Os PVE son unha estrutura para a práctica, para manter en forma, alerta e flexibles determinados “músculos”. A creadora e o creador, no caso dos PVE exercita o ser consciente, a destreza de escoitar con todo o corpo e un senso de espontaneidade e capacidade de extremar. Os PVE capacitan á/ó artista para atopar a posibilidade dalgo moito maior do que imaxinaran ao principio. Ao empregar os PVE permitímonos a sorpresa, a contradicción e o impredecible.

Logo de adestrar cos PVE ven o traballo de composición, entendido coma unha metodoloxía para xerar, definir e desenvolver o vocabulario teatral que se vai empregar nun determinado acto escénico. A composición desvela os nosos propios pensamentos e sentimentos ocultos acerca do material.

Para este novo encontro de Arte, Natureza e Teatro imos dispor de tódalas posibilidades que nos ofrece a natureza e empregalas para a composición de pezas escénicas de pequeno formato, utilizando a técnica dos PVE e outros parámatros de composición. Cada un dos participantes pode traer na memoria un pequeno texto, versos ou reflexións para xogar dentro deste espazo. Traballarase en grupos, non sendo isto unha condición sine qua non pero sí desexable.

Os PVE son unha filosofía do movemento traducida en técnica para:

a)       Instruír creadores en xeral.

b)      Crear movemento no escenario, sexa cal sexa este.

Imparte o curso: María Caparrini e Marta Pérez

Coste do curso: 20 €
Inscripcións: 690 084 625 //629818199

Inversa Teatro impartirá el curso Arte, naturaleza y teatro que se realizará los días 24 y 25 de Noviembre en el Castillo de Soutomaior, encuadrado dentro de los cursos de Arte y Naturaleza que el Grupo Arou viene organizando desde hace diez años por toda Galicia. Los cursos están orientados en general a creadoras y creadores y en él trabajaremos los puntos de vista escénicos o viewpoints -teorizados por Anne Bogart-  a partir de composiciones espaciales que nos ofrezca la propia relación con la naturaleza.

Este evento de Arte, naturaleza y teatro cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso de Arte, Naturaleza y Teatro quiere acercar a diferentes creadores que habitualmente no trabajen con las Artes Escénicas, los llamados puntos de vista escénicos –viewpoints o PVE

Los PVE fueron teorizados por Anne Bogart, directora artística del Saratoga International Theater Institute (SITI) y profesora asociada de la Universidad de Columbia.

Los viewpoints o PVE son puntos de concienciación  que el/la artista y creador/a establece durante el trabajo. Son nombres que se dan a ciertos principios básicos de movimiento y que ofrecen un lenguaje para hablar sobre lo que pasa o funciona en el escenario. Son nueve categorías que pueden coincidir parcialmente unas con otras, dependiendo del/la  artista y del estilo de la producción. Hablamos entonces de determinados trabajos de composición que proporcionan una estructura para la/el artista y por lo tanto de herramientas al servicio del arte.

El lenguaje del escenario, como cualquiera otro lenguaje, puede expresar todo lo que la imaginación le dicte a quien trata de expresar algo. En esta ocasión, el escenario será el mundo físico de la propia naturaleza y dependerá de cada uno de nosotros y de cómo usar el lenguaje y lo que podamos expresar con ella.

Los PVE son una estructura para la práctica, para mantener en forma, alerta y flexibles determinados “músculos”. La creadora y el creador, en el caso de los PVE, ejercita el ser consciente, la destreza de escuchar con todo el cuerpo y un sentido de espontaneidad y capacidad de llegar al extremo. Los PVE capacitan a la/el artista para encontrar la posibilidad de algo mucho mayor de lo que habían imaginado al principio. Al emplear los PVE nos permitimos la sorpresa, la contradicción y lo impredecible.

Después de entrenar con los PVE viene el trabajo de composición, entendido como una metodología para generar, definir y desarrollar el vocabulario teatral que se va a emplear en un determinado acto escénico. La composición desvela nuestros propios pensamientos y sentimientos ocultos acerca del material.

Para este nuevo encuentro de Arte, Naturaleza y Teatro vamos a disponer de todas las posibilidades que nos ofrece la naturaleza y emplearlas para la composición de piezas escénicas de pequeño formato, utilizando la técnica de los PVE y otros parámatros de composición. Cada uno de los participantes puede traer en la memoria un pequeño texto, versos o reflexiones para jugar dentro de este espacio. Se trabajará en grupos, no siendo esto una condición sine qua non pero sí deseable.

Los PVE son una filosofía del movimiento traducida en técnica para:

la)       Instruir creadores en general.

b)      Crear movimiento en el escenario, sea cuál sea este.

Imparte el curso: María Caparrini y Marta Pérez

Coste del curso: 20 €

Inscripcións: 690 084 625 //629818199